Select another country or region to view content for your location.

Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Serviceovereenkomst van brennennenstuhl®Connect Platform

Welkom bij brennenstuhl®Connect Platform!

Voordat je de overeenkomst accepteert, wordt je verondersteld om alle inhoud van de overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan, in het bijzonder beperkende clausules of uitzonderingen, volledig te kennen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vet gedrukt of in andere vormen gemarkeerd om je aandacht te trekken. In geval van twijfel over de voorwaarden van de overeenkomst, neem dan contact op met ons brennenstuhl serviceteam. Je mag de service niet gebruiken voordat je alle voorwaarden van de overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, etc. hebt gelezen en geaccepteerd. Als je eenmaal "akkoord gaan en de overeenkomst indienen" hebt geselecteerd (zie de registratiepagina voor gedetailleerde bewoordingen) en de registratieprocedure hebt voltooid, of als je de service in welke vorm dan ook gebruikt, wordt het geacht dat je hebt gelezen en akkoord gaat met de beperking van de overeenkomst en de bovenstaande regels. In het geval van een inbreuk op de overeenkomst, heeft Brennenstuhl het recht om eenzijdig de dienst voor u te beperken, op te schorten of te beëindigen en heeft het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.

De dienstverleningsovereenkomst (hierna "de overeenkomst" genoemd) is ondertekend door u en Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG (hierna "Brennenstuhl" genoemd). Het omvat (maar is niet beperkt tot) het privacybeleid van brennennenstuhl®Connect Platform en andere inhoud. In geval van wijziging zal Brennenstuhl een dergelijke wijziging zonder verdere kennisgeving bekendmaken op de officiële website van brennenstuhl®Connect. Na bekendmaking worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, stop het gebruik van de brennennenstuhl®Connect service; indien je de dienst blijft gebruiken, wordt het geacht dat je geen bezwaar hebt tegen de gewijzigde regels en dat je deze zult naleven.

01. Definities van termen

1.1 Gelicentieerde software is software die door Brennenstuhl is ontwikkeld, gedownload van het platform en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde mobiele terminals van het systeem.

1.2 Onder diensten worden verstaan de diensten die Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG voor u uitvoert. U kunt dergelijke diensten op de mobiele terminal gebruiken met de gelicentieerde software.

02. Service

Brennenstuhl biedt u intelligente life equipment management diensten aan, op basis waarvan u via de brennenstuhl®Connect Control Control toegang krijgt tot de intelligente terminal op het brennenstuhl®Connect Cloud Platform en de koppeling tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. De inhoud van de service omvat intelligent apparatuurbeheer, scene-interlinkage en analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of aangepast aan veranderingen in de eisen van de gebruikers of het oordeel van de serviceleverancier, en de servicelevering kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.

03. Omvang van de service

3.1 Brennenstuhl verleent u het recht om het product op basis van deze software te gebruiken.

3.2 Het is verboden om een licentie te verlenen, te verkopen, te verhuren, te verhuren, over te dragen, het product in welke vorm dan ook uit te geven, of het product voor andere commerciële doeleinden te gebruiken.

3.3 Vanwege beperkingen op het softwareaanpassingsplatform en de terminals kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken in het geautoriseerde systeemplatform en de terminal; als u de gelicentieerde software op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware of softwarefunctie beschadigen.

3.4 U erkent dat de gelicentieerde software alleen kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en dat de installatie, toepassing en werking van de gelicentieerde software verboden is. Indien een dergelijk commercieel gebruik noodzakelijk is, is voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van Brennenstuhl vereist.

3.5 Brennenstuhl kan de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen en kan nieuwe functies of diensten toevoegen aan het gelicentieerde softwaresysteem. Indien geen afzonderlijke overeenkomsten met de bovengenoemde nieuwe functies of diensten gepaard gaan, hebt u recht op de desbetreffende functies en diensten, die eveneens onder de overeenkomst vallen.

3.6 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de ingevoerde gegevens en de wettigheid van de manier waarop u de gegevens verkrijgt, en u zult van tijd tot tijd een back-up maken van gegevens en informatie. U draagt alle risico's voor schade en verlies van dergelijke informatie.

3.7 U dient uw rekeningnummer en wachtwoord naar behoren te bewaren. In het geval van een veiligheidslacune voor uw account (met inbegrip van maar niet beperkt tot het onthullen van het gebruikerswachtwoord), dient u Brennenstuhl tijdig op de hoogte te stellen, en Brennenstuhl zal u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders zal al het gedrag met betrekking tot uw account door u worden overgenomen en draagt u alle verantwoordelijkheden.**

04. Een derde partij

4.1 U erkent dat bepaalde diensten van brennenstuhl®Connect gebaseerd zijn op software of diensten van derden. Een dergelijke dienst is ingesteld om uw aanvraag te vergemakkelijken en de noodzakelijke wettelijke toestemming is verkregen van de derde partij.

4.2 Het product bevat bepaalde informatie en diensten van de derde partij. Brennenstuhl heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor informatie en diensten van de derde partij.

4.3 U erkent dat Brennenstuhl niet kan garanderen dat de gelicentieerde software altijd dergelijke diensten gebruikt of bevat, of dat andere software van dezelfde derde partij in de toekomst zal worden gebruikt. Ook kan zij gebruik maken van soortgelijke diensten van een andere derde partij. Op het moment van toepassing zijn de hierboven genoemde software of diensten onderworpen aan deze overeenkomst.**

05. Servicetoepassingsnorm

5.1 YU dient de gelicentieerde software op een normale manier te gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de toepassingsstandaard:

 • Het uitgeven of delen van computervirussen, wormen, kwaadaardige codes of software die het computersysteem of de gegevens opzettelijk beschadigen of wijzigen;
 • Verzamel informatie of gegevens van andere gebruikers zonder toestemming, bijvoorbeeld e-mailadressen en dergelijke;
 • Kwaadwillig gebruik van het product op een automatische manier, waardoor de server overbelast wordt, of de webserver- en netwerkkoppelingen in andere vormen worden verstoord of beschadigd.
 • Poging om zonder toestemming servergegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken;
 • Interfereren met of schade toebrengen aan de productietoepassing door andere gebruikers.

5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

 • Brennenstuhl zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij een schending van bovenstaande standaarden en uw aanvraaglicentie opschorten of beëindigen op basis van de resultaten van de vaststelling of andere beperkingen nemen volgens de overeenkomsten.
 • Brennenstuhl zal informatie die in strijd is met de wet, of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen, of in strijd met de overeenkomst die door u is uitgegeven bij het gebruik van de gelicentieerde software, direct verwijderen.
 • Als een derde partij schade lijdt door uw inbreuk op de toepassingsnormen, dan draagt u zelfstandig de wettelijke verantwoordelijkheid in uw naam en beschermt en vrijwaart u Brennenstuhl tegen verliezen of extra kosten die daaruit voortvloeien. Voor het overige heeft Brennenstuhl het recht om schadevergoeding te eisen.
 • Indien Brennenstuhl schade lijdt als gevolg van uw overtreding van de relevante wetgeving of de overeenkomst, dient u Brennenstuhl schadeloos te stellen voor verliezen en (of) kosten die hieruit voortvloeien.

06. Informatie-inhoud standaard

6.1 U belooft dat u geen enkele handeling zult verrichten die in strijd is met de wet of ongepast gedrag door gebruik te maken van de dienst, zoals (maar niet beperkt tot) dergelijke handelingen en gedrag:

6.1.1 Het uploaden, overdragen of delen van informatie die een van de volgende inhoud bevat:

 • Het zich verzetten tegen de basisprincipes bepaald in de statuten;
 • Het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, het onthullen van staatsgeheimen, het ondermijnen van de staatsmacht en het saboteren van de eenheid van de staat;
 • Schade toebrengen aan de eer en het voordeel van de staat;
 • Aanzetten tot nationale haat en discriminatie en het saboteren van de nationale eenheid;
 • Vernietiging van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodalistisch bijgeloof;
 • Het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het vernietigen van de sociale stabiliteit;
 • Verspreiding van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of het aanzetten tot een misdrijf;
 • Het beledigen of belasteren van anderen en het schenden van de wettelijke rechten en belangen van anderen;
 • Het bevatten van inhoud van schijnvertoning, oplichting, fraude, schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, intimidatie, inbreuk, laster, grofheid, onzedelijkheid, onfatsoenlijkheid of moreel weerzinwekkende inhoud;
 • Die andere inhoud bevatten die beperkt of verboden is door wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

07. Privé-beleid en gegevens

Het is voor Brennenstuhl van cruciaal belang om uw persoonlijke informatie te beschermen. Brennenstuhl stelt een Privacy Policy van brennenstuhl®Connect Platform op, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, etc. van uw informatie wordt onthuld. U wordt aangeraden om de Privacy Policy van brennenstuhl®Connect Platform grondig te lezen.

08. Uitzonderingsclausules

8.1 Tenzij in wet- en regelgeving anders is bepaald, zal Brennenstuhl zich inspannen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en technologieën en informatie in kwestie te waarborgen, maar Brennenstuhl is niet in staat om deze te garanderen vanwege beperkingen door de huidige beschikbare technologieën.

8.2 U begrijpt dat Brennenstuhl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade veroorzaakt door overmacht en verzuim van derden.

8.3 U bent verantwoordelijk voor personeelsschade of incidentele of indirecte schade veroorzaakt door of in verband met een van de volgende ongevallen:

 • Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming;
 • Kosten en verliezen veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software;
 • Uw misverstand over de gelicentieerde software;
 • Andere schade die verband houdt met de gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet aan Brennenstuhl kunnen worden toegeschreven.

8.4 Alle andere gelicentieerde software die niet door Brennenstuhl is ontwikkeld en uitgebracht, of de ontwikkeling en release niet door Brennenstuhl is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's met zich meebrengen. Brennenstuhl is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin ontstaan en Brennenstuhl heeft het recht om de licentie voor de toepassing en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen.

8.5 U bent op de hoogte gebracht van het feit dat het gebruik van het brennennenstuhl®Connect Smart Platform in de internet service, die kan worden beïnvloed door onstabiele factoren in alle links. Hoewel Brennenstuhl veiligheidsmaatregelen heeft genomen, kan de dienst worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, getroffen door applicatiebeperking of -falen als gevolg van inherente defecten van internet en e-communicatie alsmede factoren die buiten de redelijke controle van een partij bij de Overeenkomst vallen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, terroristische aanslag, pestilentie, natuurrampen, rellen, terminalvirussen, aanvallen van hackers, netwerkfouten en terminalfouten). U gaat er hierbij mee akkoord dat u de voorgaande risico's draagt en dat Brennenstuhl vrij is van enige verantwoordelijkheid wanneer de normale werking van de diensten beïnvloed wordt door het optreden van de voorgaande risico's.

09. Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software dient te gebruiken volgens de reikwijdte van de autorisatie, de intellectuele eigendom van de software en de inhoud van de software dient te respecteren en verplichtingen dient na te komen volgens de overeenkomst bij het gebruik van de brennennenstuhl®Connect-diensten. Brennenstuhl zal de toepassingslicentie beëindigen als u de overeenkomst wezenlijk schendt.

9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten van aan Brennenstuhl®Connect gerelateerde bedrijven. Schending van de voorwaarden, overeenkomsten, regels, annunciatie en andere relevante voorschriften van Brennenstuhl en haar gelieerde bedrijven kan leiden tot het falen van het normale gebruik van gelicentieerde software, in welk geval Brennenstuhl het recht heeft om de aanvraaglicentie te beëindigen, of maatregelen te nemen om uw aanvraaglicentie of andere rechten en interesses die door Brennenstuhl worden gecontroleerd, zoals overeengekomen in de overeenkomst, te beperken, met inbegrip van de opschorting of beëindiging van uw aanvraaglicentie.

9.3 In geval van schending van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Brennenstuhl, heeft Brennenstuhl het recht om de betreffende bedrijven te informeren, hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen met betrekking tot uw rechten en belangen, met inbegrip van de verplichting voor de betreffende bedrijven om de levering van gehele of gedeeltelijke diensten voor u op te schorten of te beëindigen en uw schending van de overeenkomst aan te kondigen op websites die door hen worden geëxploiteerd of daadwerkelijk door hen worden beheerd.

9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de productie van de eindapparatuur op de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de gelicentieerde software. Indien de bovengenoemde derde partij bevestigt dat u de overeenkomst niet naleeft en Brennenstuhl een behandeling nodig heeft, kan Brennenstuhl uw aanvraaglicentie op verzoek van de derde partij beëindigen.

9.5 Bij beëindiging van de aanvraaglicentie dient u het gebruik van de gelicentieerde software te staken en alle kopieën te vernietigen.

9.6 U dient alle schadevergoedingsverantwoordelijkheden te dragen indien Brennenstuhl en andere gebruikers schade lijden als gevolg van uw schending van de voorwaarden van de overeenkomst.

10. Toepasselijke wetgeving en scheidbaarheid

10.1 Doeltreffendheid, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de Overeenkomst zijn onderworpen aan het Duitse recht. Indien geen relevante wet- en regelgeving beschikbaar is, dient te worden verwezen naar algemene internationale handelspraktijken en/of (of) industriële praktijken.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst kunnen door u en Brennenstuhl worden beslecht door middel van vriendschappelijke onderhandelingen of worden voorgelegd aan de rechtbank van Tuebingen, waar de Overeenkomst is ondertekend voor berechting.

10.3 Wanneer een bepaling van de Overeenkomst door de rechtbank ongeldig wordt bevonden, zal deze geen invloed hebben op de effectiviteit van andere bepalingen of enig deel daarvan, en zullen u en Brennenstuhl de geldige bepalingen te goeder trouw uitvoeren.

10.4 De overeenkomst is ondertekend in Tuebingen, Duitsland.