Select another country or region to view content for your location.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de juiste inhoud voor uw taal en apparaten te tonen (Noodzakelijk), om voor u geselecteerde inhoud te presenteren (Voorkeuren), om het verkeer naar onze website te analyseren (Statistieken) en om u onze beste speciale aanbiedingen op andere websites aan te bieden (Marketing).

Door op "ACCEPTEREN" te klikken stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen of intrekken in de footer onder "Cookie-instellingen". Voor gedetailleerde informatie, zie ons privacybeleid.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld (bv. SessionCookies).

Met deze cookies kunnen wij u onder andere uw eerder bekeken artikelen tonen en u soortgelijke artikelen aanbevelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. De informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Afhankelijk van het hulpmiddel kunnen een of meer cookies van dezelfde aanbieder worden geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Wij hebben deze cookies nodig om u bijvoorbeeld onze reclame op andere websites te tonen. Als u ze uitschakelt, krijgt u in plaats daarvan andere advertenties te zien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid en dat van de desbetreffende provider.

Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

Verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

(De duitse tekst, zie achterkant van de rekening, is rechtsgeldig; de nederlandse dient ter informatie.)

 1. Voor de afwikkeling van orders gelden, onder voorbehoud van bijzondere afspraken, de volgende algemene voorwaarden waaronder zaken worden gedaan en die in ieder geval voorrang voor afwijkende algemene voorwaarden van koper hebben, óók als wij deze niet uitdrukkelijk weerspreken.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend totdat wij binnengekomen orders schriftelijk hebben beves- tigd. Mondelinge afspraken of toezeggingen in welke vorm dan ook en die in het kader van de contractuele onderhandelingen zijn gemaakt, dienen eerst schriftelijk door ons te worden bevestigd om in werking te kunnen treden.
 3. Onze prijzen gelden in de overeengekomen valuta af fabriek excl. BTW. De extra BTW dient te worden berekend volgens het belastingtarief zoals dit geldt op de dag waarop de levering plaatsvindt. Aan onze prijzen liggen de loon- en materiaalkosten op het ogenblik van het afsluiten van het contract ten gronde. Als wij een vaste prijs niet gegarandeerd hebben, behouden wij ons in het commerciële handelsverkeer, in de zin van artikel 24 van de Wet op de Algemene Voorwaarden waaronder zaken worden gedaan; door kosten veroorzaakte prijscorrecties ook binnen de eerste vier maanden na het afsluiten van het contract voor.
  1. Het opgeven van de leveringstijd geschiedt, als wij de leveringstijd niet uitdrukkelijk schriftelijk bindend hebben toegezegd, zonder garantie. De leveringstijd is nagekomen, als de gekochte goederen onze fabriek, respectievelijk ons magazijn vóór afloop ervan hebben verlaten of – als er overeengekomen is, dat koper de goederen afhaalt, – hem meegedeeld is, dat de goederen ter verzending gereed staan.
  2. De leveringstermijn begint als wij de volgens cijfer 5 bij ontvangst van de opdracht- bevestiging te betalen aanbetaling van de koopprijs van koper hebben ontvangen, op zijn vroegst echter bij het afsluiten van het koopcontract. Ook een bindende leverings- termijn wordt met een passende tijdsruimte verlengd, als de door koper ter beschik- king te stellen papieren niet op tijd ontvangen worden, noodzakelijke toelichtingen zonder onze schuld vertraagd worden, of vergunningen van derden niet vroeg genoeg kunnen worden verkregen.
  3. Force majeure, gebrek aan grondstoffen, verkeersstoringen en storingen in het bedrijf, stakingen en andere omstandigheden die niet onze schuld zijn, bevrijden ons van het nakomen van alle leveringstermijnen en geven ons het recht het contract te annuleren als het vervullen van de plicht tot leveren van ons niet gevergd kan worden. Als wij niet van de verkoop afzien, wordt ook een vast toegezegde leveringstermijn op passende wijze verlengd.
  4. Voor schade, die koper door een gerechtvaardigde vertraging of door het weigeren van de levering ontstaan, zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zullen koper echter het opreden van een van de bovengenoemde omstandigheden en ook eventueel de waarschijnlijke duur van de vertraging van de levering zo spoedig mogelijk mededelen.
  5. Voor nadelen, die door een van ons niet door grove schuld of met opzet teweeg gebrachte vertraging bij de levering voor koper ontstaan, kan koper met uitsluiting van alle andere eisen een schadeloosstelling wegens vertraging eisen, die voor iedere week van de vertraging 0,5%, in totaal echter hoogstens 5% van de waarde van dat gedeel- te van de totale levering bedraagt, dat als gevolg van de vertraging niet te rechter tijd of niet contractueel kan worden gebruikt. Overigens zijn wij uitsluitend voor van te voren vast te stellen schade aansprakelijk.
  6. Wij hebben het recht om in gepaste mate gedeeltelijke leveringen te doen.
 4. Betalingen moeten in contant geld zonder aftrek als volgt geschieden: Voor installaties, apparaten en machines:
  1⁄3 onmiddellijk bij ontvangst van de orderbevestiging.
  1⁄3 onmiddellijk bij ontvangst van onze mededeling dat de goederen voor verzending gereed zijn.
  1⁄3 binnen 30 dagen na onze mededeling dat de goederen voor verzending gereed zijn.
  Bij algehele betaling onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging geven wij 3% kor- ting. Voor andere produkten of dienstverleningen: het gehele bedrag netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gedeeltelijke leveringen moet de betaling in overeenstemming met de omvang van de levering geschieden. Cheques en wissels gelden pas na inning als betaald. Kosten en disconto zijn voor reke- ning van koper. Wanneer de koper betalingstermijn overschrijdt dan worden al onze totale vorderingen aan de koper direkt opeisbaar. Gevolgen van niet tijdige betaling:
  1. Van niet tijdige betaling is sprake indien afnemer in gebreke blijft enige termijn geheel of gedeeltelijk te voldoen. Daarbij gelden de betaalkondities zoals met afnemer over- eengekomen.
  2. In geval van niet tijdige betaling door afnemer van enig bedrag, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of in geval van faillissement zullen alle door afnemer aan Brennenstuhl verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
  3. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is door afnemer aan Brennenstuhl verschuldigd een rentevergoeding van hoogstens 15% per jaar ingaande op de vervaldag, zoals genoemd in de betaalkondities.
  4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met de inkassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van afnemer. Partijen komen in dit verband overeen, dat de buiten- gerechtelijke inkassokosten van Brennenstuhl 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen.
  5. Deze onder de punten a) tot en met d) genoemde kondities vervangen de in het Duits gestelde tekst van onze verkoopvoorwaarden (zoals b.v. afgedrukt op de achterzijde van onze fakturen) voor leveringen naar gebieden buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.
  Onze vertegenwoordigers zijn principieel niet bevoegd betalingen aan te nemen.
 5. Onze vorderingen tot betaling mag koper slechts met ontbetwiste of rechtskrachtig vastgestelde vorderingen verrekenen. Rechten tot achterhouden wegens ingediende garantieeisen, mag koper slechts in een volgens soort en betekenis van het gebrek passende omvang uitoefenen.
  1. Als er bij koper volgens informatie van een Bank of een informatiebureau gebeurtenis- sen plaats vinden, die de behoorlijke afwikkeling van het contract bij redelijke waarde- ring niet langer veilig laten schijnen of als ons zulke vóór de afsluiting van een contract liggende omstandigheden naderhand bekend worden, kunnen wij onder uitsluiting van alle eisen tot schadevergoeding van koper, het contract opzeggen als koper niet binnen een door ons genoemde termijn naar zijn keuze voldoende zekerheden ter beschikking stelt of de rest van de koopprijs betaalt. Gedurende deze termijn zijn wij niet verplicht te leveren.
  2. Alinea a) geldt dienovereenkomstig voor de credietwaardigheid van een borg of een acceptant van een wissel. Bij betaling van de rest van de koopprijs geven wij de wissel terug.
 6. Verzending geschiedt vanaf het magazijn of de fabriek van de leverancier voor rekening en risico van koper, óók als vrachtvrije toezending, respectievelijk fob- of ciflevering over- een is gekomen. Als er een vergoeding van de vracht afgesproken is, moeten de vracht- kosten zonder korting door koper voorgeschoten worden. Als de verzending of de bezor- ging door schuld van koper wordt vertraagd, kunnen wij magazijngeld ten bedrage von 1 ⁄ 2 % van het bedrag van de rekening voor iedere begonnen maand berekenen. Hetzelfde geldt bij overeengekomen uitstel van de verzending na afloop van een maand sedert de mededeling dat de goederen ter verzending gereed staan. Verpakking wordt extra bere- kend en niet teruggenomen. Beschermende inrichtingen worden slechts meegeleverd als dit uitdrukkelijk overeengekomen is.
 7. Het risico van het per ongeluk slechter worden ot het per ongeluk verloren gaan van de doederen gat, ook bij gedeeltelijke leveringen, bij het afzenden van de goederen, of als afhalen overeengekomen is, of als de verzending om redenen waarvoor koper verant- woordelijk is vertraagd wordt, door de mededeling van het feit dat de goederen voor verzending gereed zijn, op koper over.
  1. Als wij wegens volledige of gedeeltelijke niet-vervulling van het contract een eis tot schadevergoeding aan koper hebben, bedraagt die 25 % van de koopprijs van de niet geleverde goederen. Het wordt aan ons overgelaten te bewijzen, dat wij een hogere schade door te late betaling lijden terwijl de koper moet bewijzen dat er een belangrijk geringere schade door ontstaat.
  2. Onze eis tot vergoeding wegens vermindering van de waarde van de goederen als wij het contract met recht opzeggen, bedraagt per begonnen maand vanag het afgeven van de goederen, of van de datum van de mededeling dat de goederen ter verzending gereed zijn telkens 3 % van de koopprijs. Het wordt aan ons overgelaten te bewijzen dat wij een grotere vermindering van waarde door de te late be
  1. Wie behouden ons het eigendom aan de geleverde goederen tot het vervullen van alle eisen telkens op grond van het koopcontract en alle andere op grond van de handels- betrekking met koper ontstane vorderingen voor. Dat geldt ook wanneer koper betalin- gen op door hem speciaal opgegeven vorderingen doet. Bij rekening-courant dient het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor de vordering van het saldo van verkoper. Door het afsluiten van een rekening, respectievelijk het erkennen van een saldo, worden de bovenstaande rechten niet aangetast.
  2. De verwerking of de verandering van de onder eigendomsvoorbehoud staande goede- ren geschiedt voor ons als fabrikant in de zin van artikel 950 van het duitse Burgerlijke Wetboek zonder dat wij op grond van deze overeenkomst daardoor tot iets verplicht kunnen worden.
  3. Als de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen (voorbehoudsgoederen) met andere, ons niet toebehorende goederen, door verwerking of verandering tot een nieuwe, uniforme zaak worden gemaakt en als daardoor ons eigendom aan de voorbe- houdsgoederen (artikel 947 van het duitse Burgerlijke Wetboek) eindigt, hebben wij recht op het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van onze bewerkte voorbehoudsgoederen, tot de som van de factuurwaarde van alle andere bij de vervaardiging van de nieuwe zaak gebruikte goederen. De uit de verwer- king of verandering onstane zaken zijn voorbehoudsgoederen in de zin van deze algemene voorwaarden waaronder wij zaken doen.
  4. Voor zover koper de voorbehoudsgoederen in het gebruikelijke handelsverkeer verkoopt, be- of verwerkt, gaan wij met deze beschikkingen onder de volgende voor- waarden accoord: Koper mag zich op het ogenblik van een beschikking met de betaling van de koopprijs niet in achterstand in de zin van cijfer 5 bevinden. Bij de verdere verkoop, worden de voorbehoudsgoederen in de papieren omtrent het afsluiten van het contract en in de facturen als »Brennenstuhl« produkten aangeduid. Koper staat de hem op grond van de verdere verkoop toestaande vorderingen met alle bijkomende rechten in overeenstemming met de bepalingen van de volgende alinea af. De werkzaamheden van het cederen van vorderingen mogen in de verhouding tussen koper en derden niet van de toestemming van derden afhankelijk worden gemaakt. De vordering mag niet reeds aan anderen gecedeerd zijn. Tot het doen van andere beschikkingen heeft koper géén recht.
  5. De vorderingen van koper op grond van de verdere verkoop van de voorbehoudsgoede- ren, cedeert koper met alle bijkomende rechten reeds nu onafhankelijk van het aantal afnemers (derden) in volle hoogte aan ons. Als de voorbehoudsgoederen, samen met andere, ons niet behorende goederen verkocht worden, wordt de vordering slechts ter hoogte van het tussen ons en koper overeengekomen factuurbedrag gecedeerd. Als de voorbehoudsgoederen na verbinding of verwerking met andere, ons niet toebe- horende goederen verkocht worden, geschiedt de cessie slechts ten bedrage van ons mede-eigendomsaandeel aan de verkochte zaak. Als de voorbehoudsgoederen door de koper ter vervulling van een fabrieks- of een fabrieksleveringscontract gebruikt wor- den, wordt de vordering op grond van dit contract in overeenstemming met de boven- genoemde bepalingen van te voren aan ons gecedeerd. Koper is tot het incasseren van gecedeerde vorderingen zolang gevolmachtigd, als hij zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van ons vervult. De geïncasseerde bedra- gen moet hij onmiddellijk aan ons toesturen voorzover onze vorderingen vervallen zijn.
  6. De verpanding of de eigendomsoverdracht tot zekerheid van de voorbehoudsgoederen door koper is niet geoorloofd. Koper moet ons alle beslagleggingen van derden op de voorbehoudsgoederen of op de gecedeerde vorderingen onmiddellijk door middel van een aangetekende brief mededelen, ons alle voor het doen gelden van onze rechten noodzakelijke inlichtingen geven en de daarvoor vereiste stukken toezenden. Onder- handse en gerechtelijke kosten van onze interventies draagt koper; hij moet deze kos- ten, als wij dit wensen, voorschieten. Zover koper de kosten draagt, cederen wij hem ons ten opzichte van derden toestaande eisen tot vergoeding van de kosten.
  7. Op het ogenblik van de vervulling in de zin van artikel 11 a) gaat het eigendom aan de voor behoudsgoederen zonder meer op koper over. Op de gecedeerde vorderingen heeft hij recht.
  8. Als de waarde van de ons door koper ter zekerheid gecedeerde vorderingen niet slechts voorbijgaand onze vorderingen aan koper met meer dan 20 % overtreft, zullen wij, indien koper dit wenst, zekerheden in dienovereenkomstige hoogte naar eigen keu- ze vrijgeven.
  9. Als wij de voorbehoudsgoederen terugeisen, omdat koper met de betaling ten achter is, omdat koper surséance van betaling is verleend, of omdat zijn faillissement is uitge- sproken, of omdat de betaling van de schulden op andere wijze gevaar loopt, moet ko- per de goederen zonder kosten en vrachtvrij terugsturen en schadevergoeding voor de geringere waarde van de goederen volgens cijfer 10b) betalen. Onze rechten op grond van de artikelen 326, 346 en volgende van het duitse Burgerlijke Wetboek en artikel 46 van de faillissementswet blijven onaangetast. Koper ziet af van zijn rechten op grond van de artikelen 50 en 36, sub 2. Vergelijk 0.
  1. Het feit, dat onze goederen vrij van gebreken zijn, garanderen wij voor de duur van zes maanden; bij dag- en nachtwerk in de handel van een koopman voor de duur van drie maanden. De garantietermijn begint te lopen bij de aflevering van de goederen, of als wij ook de montage hebben verzorgd, met de beëindiging daarvan, uiterlijk echter met het begin van het gebruik van de goederen door koper.
  2. Bij handelszaken met kooplieden worden de voorschriften van de artikelen 378 van het Wetboek van Koophandel bovendien toegepast.
  3. Onze garantie wordt, naar onze keuze, beperkt tot verbetering of vervangende leve- ring. Pas nadat een verbetering definitief mislukt is, of reeds bij voorbaat onmogelijk schijnt en een vervangende levering niet binnen een redelijke tijd geschieden kan, of als wij ervan afzien, kan koper eisen, dat het contract geannuleerd of de koopprijs ver- laagd wordt. Vervangen onderdelen respectievelijk goederen, gaan, voorzover koper reeds eigenaar van de goederen is, in ons eigendom over.
  4. Onze plicht tot het verlenen van garantie vervalt, als koper ons niet de vereiste tijd en gelegenheid voor het uitvoeren van een niet doelloze poging tot verbetering geeft. Zij loopt eveneens af, als koper de vervulling van de contractuele plichten die op hem rusten, definitief weigert te vervullen. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen tot betaling voldoet, zijn wij van onze verplichting tot het verlenen van garantie bevrijd, tenzij koper alleen een gedeelte van de koopprijs achterhoudt, dat met de aard en het belang van het gebrek overeenkomt. Het uitvoeren van werkzaamheden ter verbete- ring heeft géén nieuw garantietijdperk ten gevolge.
  5. Onze plicht tot het verlenen van garantie heeft geen betrekking op gebreken, die door natuurlijke slijtage, of foutieve, zorgeloze of niet met de gebruiksaanwijzing overeen- komende behandeling door koper of bovenmatig gebruik, of gebrekkige montage door koper of door hem aangewezen derden, of het gebruik van ongeschikte bedrijfsmidde- len, of beschadiging gedurende het transport of door force majeure zijn ontstaan. Hij vervalt als koper zelf of derden de goederen zonder toestemming verbouwt of op an- dere wijze verandert.
  6. Afwijkingen van de goederen, van opgaven in de bij onze offerte gevoegde gegevens (speciaal afbeeldingen, tekeningen, gegevens omtrent grootte en gewicht, bij proeven, respectievelijk demonstraties met goederen van hetzelfde type verkregen gegevens omtrent hun prestaties) zijn géén redenen voor eiser tot het verlenen van garantie, voorzover zulke beloftes niet schriftelijk of bindend zijn gegeven. In dat geval zijn ze - als niet anders opgegeven is - als ongeveer en in géén geval als gegarandeerde eigen- schappen te beschouwen.
 8. Contractuele aanspraken die verder gaan dan de in punt 12 genoemde garantie-aanspra- ken – in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding voor gebreken en schade die daarvan het gevolg is alsook voor schending van onze plichten met betrekking tot het voorlopige contract of het eigenlijke contract – zijn uitgesloten indien de schade niet tenminste het gevolg is van grove schuld door ons of door diegenen die aan onze ver- plichtingen voldoen. In dezelfde mate zijn tevens op strafbare aansprakelijkheidsbeginselen baserende aan- spraken op schadevergoeding uitgesloten, voor zover deze niet berusten op lichamelijk letsel of de dood, dan wel berusten op beschadiging van een andere dan de door ons gele- verde zaak en wel op voorwaarde dat deze andere zaak door de gedupeerde hoofdzakelijk voor privé-doeleinden is aangewend.
  1. „De klant aanvaardt de plicht om de geleverde goederen na afloop van het gebruik ervan op eigen kosten reglementair te laten verwerken overeenkomstig de wettelijke voorschriften.“
  2. „De klant ontslaat de leveranciers van de verplichtingen volgens § 10 alinea 2 van de Duitse wet "ElektroG" (terugnameplicht van de fabrikant) en de daarmee samenhan- gende aanspraken van derden.“
 9. Voorlopige ramingen van kosten, tekeningen en andere gegevens blijven ons eigendom en zijn aan ons auteursrecht onderworpen en mogen derden niet toegankelijk worden gemaakt. De bij een offerte behorende gegevens moeten, als de order niet gegeven wordt, en als wij dit wensen, onmiddellijk teruggestuurd worden.
 10. Plaats van betaling is Tübingen, van levering de plaats van waaruit wij verzenden.
 11. De bevoegde rechtbank voor geschillen met zakenlieden is Tübingen.
 12. Er is overeengekomen, dat duits recht toegepast wordt.
 13. De ongeldigheid van één of meer der bovenstaande bepalingen heeft géén invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van onwerkzame bepalingen treedt, onder voorbehoud van een andere overeenkomst, de wettelijke regeling in kracht.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. Kommanditgesellschaft · 72074 Tübingen